Shlokas by Appillar

Title Original Text Script Other
Sampradhaya Santhirikai (Manavala MamunikaL Vaibhavam) Tamil
English Tamil
.