Shlokas by Erumbiyappa

Title Original Text Script Other
Purva Dinacharya Sanskrit
English Sanskrit Tamil Telugu
.
Srishaileshaashtakam Sanskrit
Sanskrit
.
Uttara Dinacharya Sanskrit
English Sanskrit Tamil Telugu
.