Srima^n nigamaa^ntha maHaathEsikan aruLiya
Sri giithaarththa sankiragam

thaniyan

seeronRu thooppul thiruvEnkadamudaiyaan
paaronRais sonna pazhamozhiyuL OronRu
thaanE amaiyaathO thaaraNiyil vaazhvaarkku
vaanERap pOmaLavum vaazhvu

kattap poruLviriththa kaasiniyil naanmaRaiyin
ittap poruLiyambuminporuLais sittar^thozhum
vEthaantha thEsikanai mEvuvaar thankaLthirup
paathaam puyamadiyEn paRRu


karumamu NYaanamun koNdezhun kaathalukkOrilakken
RarumaRai ucciyuLaathariththOthum arumpiramam
thirumagaLOdu varunthirumAlenRu thaanuraitthaan
tharumamugantha thanancayanukkavan saarathiyE

ugavaiyadaintha uRavudaiyAr poRaluRRavannAL
thagavudan anbu karaipuraLath tharumaththaLavil
migavuLamanci vizhiththu adisErntha visayanukkOr
nagaiyudan uNmaiyuraikka amainthanan nAraNanE

udalamazhinthidum uLLuyironRazhiyaathenaippOl
vidumathupaRRu vidaathathadaiththakirisaikaLE
kadukavunakkuyir kaattum^ninaivu athanaaluLathaam
vidumayalenRu visayanaith thERRinan viththakanE

sanka^n thavir^nthu sakaNYsathir^peRRa thanaNYsayanE
ponkunkuNankaL puNarppanaiththum pukavittavaRRuL
nankaNNuraiththakirisaiyelaam enavu^n navinRaar
enkummaRivar^kaLEyenRu naathaniyampinanE

piRavaamaitha^nthidath thaanE^piRakkum perumaikaLum
thuRavaakkirisaikaL thoomathithannaal thulankukaiyum
iRavaavuyir nannilai^kaNdidum ulakin nilaiyum
maRaivaazhumaayavan nEyanukkanRaRiviththananE

kaNdeLithaankarumam uyir^kaattakkaduguthalum
maNdiyathan padiyil manankoLLum varisaigaLum
kaNdaRiyaavuyiraik kaaNaluRRa ninaivugaLum
vaaNduvarEsaniyambinan vaasavanmai^nthanukkE

yOgamuyaRciyum yOgiRsama^nilai^naalvagaiyum
yOginupaayamum yOguthanaalvarumpERugaLum
yOguthanilthan thiRamudai yOguthanmukkiyamum
naagaNaiyOgi^navinRanan nanmudiveeranukkE

thaaninRavuNmaiyaith thanthanimaayai maRaiththamaiyum
thaananRi maayaithanaith thavirppaan viragaRRamaiyum
mEninRa paththar^kaL naalvaril NYaanithan mEnmaikaLum
thEninRa senkazhalaan theLiviththanan paarththanukkE

aaraathaselvamum aaruyir^kaaNumarumpayanum
pEraathuthan^kazhaRkeezh amarum peruvaazhccikaLum
sOraathuganthavar thoomathi koLvathuNY seyvanavum
thEraavisayanukkuth thiru^naaraNan seppinanE

than mEnmaiyum thanpiRappil thaLaraaththani^nilaiyum
thanmEni naNNinanpaal piriyaavanparaasaigaLum
punmEni viNNavar^paal puriyaathathanpaththimaiyum
nanmEni^naaraNanRaan naranukku navinRananE

ellaiyilaathathan seelamaam innamuthakkadalum
ellaiyilaatha viboothiyelaam thanathaanamaiyum
ellaiyil paththithanai yezhuvikkath thiruvaruLaal
ellaiyileesaniyambinan inthiranmainthanukkE

ellaamthanakkuruvaayilangumvagai thaanuraiththuch
sollaalaRinthu sOraamaRkaNdidavENdumenRa
villaaLanukkanru meikkaNkoduththithuvERumuNdO
nallaargaLkaaNparenRu navinRaan nangaL^naayaganE

than kazhalilpaththithaazhaathathum athan kaaraNamaam
in guNasinthaiyum eethaRiyaarkkavvadimaigaLum
than karumangaLaRiyaathavarkku ilagu^nilaiyum
than kazhalanparkku^nallavan saaRRinanpaarththanukkE

ooninpadiyum uyirinpirivum, uyirpeRuvaar
NYaanampeRuvagaiyum NYaanameenRavuyirppayanum
ooninRathaRkadiyum uyirvERidumuLviragum
thEninRapaathan theLiviththanan silaippaarththanukkE

mukkuNamEyuyir muRRavungkattida mooNdamaiyum
mukkuNamEyanaiththum vinaikoLLa muyanRamaiyum
mukkuNamaayaikadaththalum mukkathithanthaLi^npum
mukkuNamaRRapiraan mozhinthaan mudiyOnRanakkE

moovettinum athinmOgamadainthavuyir^kaLinum
naavettezhuththodu nalveedu^naNNina^namparinum
mEvettuvaNNakuviNNOr^kaLinum visayanukkuth
thaavittulagaLanthaan thanaivERenRusaaRRinanE

aaNaimaRaathavar^thEvar allaavazhakkOrasurar
kONaimaraathaguNasselva nee kuRikkoLmaRaiyaip
pENiya thaththuvamum piNiyaRRa kirisaikaLum
kaaNithanaal visayaavenRu kaNNaniyambinanE

maRaiporu^nthaathavai vallasurarkku vaguththamaiyum
maRaiporu^nthu^n nilaiyin van guNappadi moovagaiyum
maRai^nilaithannaivagukkum kuRimoonRinmEnmaiyum am
maRaiyumizh^nthaanuraiththaan vaasavanRan siRuvanukkE

saththuvaveedudai^naRkarumam thaanuga^nthamaiyum
saththuvamuLLathu thaan kuRikkOLvagai seythathuvum
saththuva^naRkirisaippayanum saraNaagathiyum
saththuvamEtharuvaranuraiththaan thanippaarththanukkE

van paRRaRukkumaru^nthenRu maayavan thaanuraiththa
inbakkadalamuthaamena ninRa iggeethai thanai
anbarkkuraippavar kEtpavaraathariththOthumavar
thunbakkadaluL thulangukai^neengith thulanguvarE

theethaRRa naRguNappaaR kadal thaamaraissemmalarmEl
maathuRRa maarvanmaruva in geethaiyin vaN poruLaik
kOthaRRa naanmaRaimauliyin aasiriyan kuRiththaan
kaathalthuNivudaiyaar kaRkumvaNNankaruththudanE