Shlokas by Kumara Varadacharyar

Title Original Text Script Commentary Other
Desika Mangalam Kumara Varadacharyar (and Prativadi Bhayankaram Annan) Tamil
English Sanskrit Tamil
. .
Pillai Andhadhi Tamil
English Tamil
. .