Shlokas by N S Satakopacharyar

Title Original Text Script Commentary Audio
Sauriraja Bhujangam Sanskrit
DevaNagiri Tamil
. .
Sauriraja Dashakam Sanskrit
DevaNagiri Tamil
. .
Sauriraja Karavalambam Sanskrit
DevaNagiri Tamil
. .