Shlokas by Srinivasa Iyengar Swami

Title Original Text Script Commentary Audio
Kannapura Nayaki Stotram Sanskrit
DevaNagiri Tamil
. .
Sundarabahu Mangalam Sanskrit
Tamil
. .
Sundarabahu Prapatti Sanskrit
Tamil
. .