vAnamAmalai madaththu guru paramparai
thaniyangaL / vAzhi thirunAmangaL

pattam thirunAmam Script
... All
English Sanskrit Tamil
01 vAnamAmalai rAmAnuja jIyar svAmi
English Sanskrit Tamil
02 kaLamUr varadha muni svAmi
English Sanskrit Tamil
03 seNdalangkAra rAmAnuja jIyar svAmi
English Sanskrit Tamil
04 anaiththazhagum kaNda rangkappa rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
05 thiruvEngkada rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
06 emberumAnAr svAmi
English Sanskrit Tamil
07 periya thiruvEngkada svAmi
English Sanskrit Tamil
08 kOnappa svAmi
English Sanskrit Tamil
09 chinna rangkappa svAmi
English Sanskrit Tamil
10 naduth thiruvEngkada svAmi
English Sanskrit Tamil
11 periya dheyvanAyaga svAmi
English Sanskrit Tamil
12 chinna thiruvEngkada svAmi
English Sanskrit Tamil
13 chinna dheyvanAyaga svAmi
English Sanskrit Tamil
14 kUraththAzhvAn svAmi
English Sanskrit Tamil
15 srIvatsa chinha svAmi
English Sanskrit Tamil
16 thirunagari thiruvEngkada svAmi
English Sanskrit Tamil
17 kOyil thiruvEngkada rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
18 periya satakOpa rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
19 periya pattar pirAn svAmi
English Sanskrit Tamil
20 periya kaliyan rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
21 periya madhurakavi rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
22 yOgi rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
23 chinna satakOpa rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
24 chinna pattar pirAn svAmi
English Sanskrit Tamil
25 chinnak kaliyan rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
26 chinna madhurakavi rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
27 chinna rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
28 satakOpa rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
29 pattar pirAn rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil
30 kaliyan rAmAnuja svAmi
English Sanskrit Tamil