Shlokas by Sri Vilanjsolaip Pillai

Title Original Text Script Other
saptha kAdhai Tamil
English Sanskrit Tamil
  • Vyakhyanam - Pillailokam Jeeyar