Veda Upanishad Vyakhyanams & Translations

Name Authored/Translated By Languages
Agni Rahasya Brahmana Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Aitareya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil
Atharvashikha Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Brihadaranyaka Upanishad Dravida Bhashya - Tamil
Chandogya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil
Dvayopanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Kathopanishad Bhashya Rangaramanuja Muni Sanskrit
Kathopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami and D T Tatacharya Swami English
Kaushitaki Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Kenopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Mahopanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Mandukyopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Mandukyopanishad Dravida Bhashya - Tamil
Mantrika Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Mundakopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Mundakopanishad Dravida Bhashya - Tamil
Narayana Upanishad Parishkara Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Prashnopanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Prashnopanishad Dravida Bhashya - Tamil
Purusha Suktam - English
Purusha Suktam Bhashya and Parishkara - Sanskrit
Sariraka Meemamsai 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Shvetashvatara Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Sri Ramanuja on the Upanishads S S Raghavachar Swami English
Sri Suktam - English
Sri Suktam Bhashya and Parishkara - Sanskrit
Subala Upanishad Bhashya and Parishkara Rangaramanuja Muni and Uttamur Veeraraghavachariar Swami Sanskrit
Taittriya Upanishad Dravida Bhashya - Tamil
upanishad sAram Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil
Vedanta Saaram of Bhagavad Ramanuja Pandit V Krishnamacharya English