Veda Upanishad Vyakhyanams & Translations

Name Authored/Translated By Languages
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Kathopanishad Bhashyam Rangaramanuja Muni Sanskrit
Kathopanishad Bhashyam Translation Dr K C Varadachari Swami and D T Tatacharya Swami English
Purusha Suktam - English
Sariraka Meemamsai 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Ramanuja on the Upanishads S S Raghavachar Swami English
Sri Suktam - English
upanishad sAram Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil
Vedanta Saaram of Bhagavad Ramanuja Pandit V Krishnamacharya English