Veda Upanishad Vyakhyanams & Translations

Name Authored/Translated By Languages
Bhagavad Gita 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Narayana Sukta Vivaranam Puttur Srinivasa Iyengar Swami Tamil
Purusha Suktam - English
Purusha Sukta Vivaranam Puttur Srinivasa Iyengar Swami Tamil
Sariraka Meemamsai 62 P B Annangarachariar Swami Tamil
Sri Suktam - English
upanishad sAram Uttamur Veeraraghavachariar Swami Tamil
Vedanta Saaram of Bhagavad Ramanuja Pandit V Krishnamacharya English