Pancha Suktam

Section Script Commentary Audio
Purusha Suktam
Sanskrit
 • Meaning in English
 • .
  Narayana Suktam .
 • Vivaranam
 • - Book in Tamil
  .
  Vishnu Suktam
  Sanskrit
  . .
  Sri Suktam
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • Meaning in English
 • .
  Bhu Suktam
  Sanskrit
  . .
  Nila Suktam
  Sanskrit
  . .