Shanti Mantra

Section Script Commentary Audio
Bhadram Karne (Rg Veda, Mandala 1, Sukta 89, Mantram 8)
English Sanskrit Tamil
. .
Ghosha Shanti
Sanskrit
. .
Shanti Panchakam
Sanskrit
. .