Yajur Veda

Section Script Commentary Audio
Svasti Vachanam
Taittriya Samhita, 4th Kanda
6th Prashna, 4th & 6th Anuvaka
7th Prashna, 14th & 15th Anuvaka
Sanskrit Tamil
. .
Yajur Veda Parayana Poorthi
Sanskrit
. .
Yajur Veda Nithyanusandhanam
Sanskrit
. .