Moonramayiram

Index Name Edition Script Commentary Audio
2082-2181 muthal thiruvanthAthi
Second: 2007
English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Vyakhyanam and Vivaranam
  - Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami
 • Vyakhyana Saram - HTML | eBook
  - madhurakavi dAsadAsan
 • Mudhal Thiruvandhadhi Upanyasam
  - Thenthirupperai Aravindalochanan Swami
 • Mudhal Thiruvandhadhi Talks
  - madhurakavi dAsan
 • 2182-2281 iraNdAm thiruvandhAdhi
  Second: 2007
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Vyakhyanam and Vivaranam
  - Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami
 • Irandam Thiruvandhadhi Upanyasam
  - Sthalasayanaththuraivar Swami
 • 2282-2381 mUnRAm thiruvandhAdhi
  Second: 2008
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Vyakhyanam and Vivaranam
  - Periyavachchan Pillai and Puttur Krishnaswami Iyengar Swami
 • Moonram Thiruvandhadhi Upanyasam
  - Mathi Srinivasan Swami
 • Carnatic Songs :
  Thirukkanden - R Vedavalli
  Thazh Sadaiyum - M S Subbulakshmi
  Kadal Kadaindhu - T M Krishna
  Vandhudhaiththa - Bombay Sisters
 • 2382-2477 nAnmugan thiruvandhAdhi
  Second: 2007
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Vyakhyanam
  - Periyavachchan Pillai
 • Nanmugan Thiruvandhadhi Upanyasam
  - Thirukkoshtiyur Madhavan Swami
 • Carnatic Songs :
  Thalal Ulagam - Bombay Sisters
 • 2478-2577 thiruviruththam
  Second: 2008
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Urai
  - PBA Swami
 • Vyakhyanam
  - Periyavachchan Pillai
 • Thiruviruththam Upanyasam
  - Kidambi Narayanan Swami
 • 2578-2584 thiruvAsiriyam
  Second: 2007
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Urai
  - PBA Swami
 • Thiruvasiriyam
  - Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami
 • Thiruvasiriyam Upanyasam
  - Badrinarayana Bhattar Swami
 • Thiruvasiriyam Talks
  - madhurakavi dAsan
 • 2585-2671 periya thiruvandhAdhi
  Second: 2007
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Periya Thiruvandhadhi Upanyasam
  - Mannargudi Rajagopalachariar Swami
 • Talks
  - madhurakavi dAsan
 • 2672 thiruvezhukkURRirukkai Second: 2007
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Thiruvezhukkootrirukkai Upanyasam
  - V S Karunakaran Swami
 • Talks
  - madhurakavi dAsan
 • 2673 siRiya thirumadal
  Second: 2007
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Siriya Thirumadal Upanyasam
  - Padur Rangarajachariyar Swami
 • 2674 periya thirumadal
  Second: 2008
  English Sanskrit Tamil Telugu
 • DivyarthaDeepikai
  - PBA Swami
 • Periya Thirumadal Upanyasam
  - Madurantakam Raghuveeran Swami