Divya Prabandham by Divya Desam

 1. thiru attabuyakaram (Ashtabujam)
 2. thiru aththiyUr (Chinna Kanchipuram Varadarajap Perumal Kovil)
 3. thiru ananthapuram (Ananthasayanam)
 4. thiru ayOdhdhi (Ayodhya)
 5. thiru arangam (Srirangam)
 6. thiru arimEya viNNagaramgam (Kudamaadu Kooththan Sannidhi, Thirunangur)
 7. thiru allikkENi (Triplicane)
 8. thiru azhundhUr (Therazhundhur)
 9. thiru anbil
 10. thiru AdhanUr
 11. thiru AyppAdi (Gokulam)
 12. thiru Ali (Thiruvali Thirunagari)
 13. thiru idavendhai (Thiruvidandhai)
 14. thiru indhaLUr
 15. thiru Uragam (Ulagalandha Perumal Kovil)
 16. thiru evvuL (Thiruvallur)
 17. thiru kadal mallai (Mahabalipuram)
 18. thiru kadigai (Sholingapuram)
 19. thiru kadiththAnam
 20. thiru kandangadi nagar (Devaprayag)
 21. thiru kaNdiyUr
 22. thiru kaNNangudi
 23. thiru kaNNapuram
 24. thiru kaNNamangai
 25. thiru karambanUr (Uththamar Kovil)
 26. thiru kaviththalam (Kapisthalam)
 27. thiru kaLvanUr
 28. thiru kAtkarai
 29. thiru kAragam
 30. thiru kArvAnam
 31. thiru kAvaLampAdi (Kavalampadi Thiruppathi, Thirunangur)
 32. thiruk kAzhich sIrAma viNNagaram (Seergazhi)
 33. thiru kudandhai (Kumbakonam)
 34. thiru kurugUr (Azhvar Thirunagari)
 35. thiru kuLandhai (Perungkulam, Nava Thiruppathi)
 36. thiru kuRunkudi
 37. thiru kUdalUr (Aduthuraip Perumal Kovil)
 38. thiru kUdal (Madhurai Koodalazhagar Kovil)
 39. thiru kOttiyUr (Thirukkoshtiyur)
 40. thiru kOvalUr (Thirukkoyilur)
 41. thiru kOzhi (Uraiyur, Nisulapuri)
 42. thiru kOLUr
 43. thiru sALagrAmam (Shaligram)
 44. thiru singavEL kunRam (Ahobilam)
 45. thiru chiththirakUdam (Chidambaram)
 46. thiru sirIvaramangai (Vanamamalai)
 47. thiru siRu puliyUr
 48. thiru sengkunRUr (Senganur Chiththaru)
 49. thiru semponseykOyil (Perarulalan Sannidhi, Thirunangur)
 50. thiru sERai
 51. thiru thanjchai mAmaNik kOyil
 52. thiru thaNkA (Vilakkoli Perumal Kovil, Kanchipuram)
 53. thiru thaNkAl (Thiruththankalur)
 54. thiru thalaichchangka nANmadhiyam (ThalaichchangAdu)
 55. thiru thuvarApathi (Dvaraka)
 56. thiru theRRiyambalam (Sengkanmal Sannidhi, Thirunangur)
 57. thiru thEvanArthogai (Madhava Perumal Sannidhi, Kizhachchalai)
 58. thiru tholaivillimangalam (Irattai Thiruppathi, Nava Thiruppathi)
 59. thiru nandhipura viNNagaram (Nathan Kovil)
 60. thiru naRaiyUr (Nachchiyar Koyil)
 61. thiru nAgai (Nagappattinam)
 62. thiru nAvAy
 63. thiru nilAththingkaLthuNdam
 64. thiru ninRavUr (Thinnanur)
 65. thiru nIragam (Jagadeesa Perumal Sannidhi, Kanchipuram)
 66. thiru nIrmalai
 67. thiru naimisAraNyam (Nimsar)
 68. thiru paramapadham (Thirunadu)
 69. thiru paramEchchura viNNagaram (Vaikunta Perumal Kovil, Kanchipuram)
 70. thiru pavaLavaNNam (Pavalavannar Kovil, Kanchipuram)
 71. thiru pAdagam (Pandava Dhoothar Kovil, Kanchipuram)
 72. thiru pArththanpaLLi (Parththanpalli Thiruppathi, Thirunangur)
 73. thiru pARkadal
 74. thiru pirudhi (Manasarovar)
 75. thiru putkuzhi
 76. thiru puliyUr (Kuttanadu)
 77. thiru pullANi (Darpasayanam)
 78. thiru puLingkudi
 79. thiru puLLampUthangkudi
 80. thiru pErai (Thiruppereyil)
 81. thiru pErnagar (Koyiladi, Appakkudaththan)
 82. thiru maNikkUdam (Thirunangur)
 83. thiru maNimAdakkOyil (Thirunangur)
 84. thiru mAlirunjsOlai (Azhagar Koyil)
 85. thiru mUzhikkaLam
 86. thiru meyyam
 87. thiru mOgUr
 88. thiru vadamadhurai (Mathura)
 89. thiru vaNparisAram
 90. thiru vaNpurudOththamam (Thirunangur)
 91. thiru vaNvaNdUr (Thiruvamundur)
 92. thiru vadhariyAchchiramam (Badrikashram)
 93. thiru vayindhirapuram (Thiruvahindrapuram)
 94. thiru varaguNamangkai
 95. thiru vallavAzh (Thiruvalla)
 96. thiru vAttARu
 97. thiru vARanviLai (Arammula)
 98. thiru viNNagar (Oppiliappan Koyil)
 99. thiru viththuvakkOdu
 100. thiru villipuththUr (Srivillipuththur)
 101. thiru veqkA (Yathokthakari Sannidhi, Kanchipuram)
 102. thiru veLLakkuLam (Annan Kovil, Thirunangur)
 103. thiru veLLaRai
 104. thiru veLLiyangkudi
 105. thiru vEngkadam (Thirumalai)
 106. thiru vELukkai
 107. thiru vaikuntham (Srivaikuntam)
 108. thiru vaikuntha viNNagaram (Thirunangur)