Srivaishnava Sampradhayam


Irandamayiram

Index Pasuram Name Subject Text Commentary Upanyasam MultiMedia
Periya Thirumozhi - Thirumangai Azhvar Link
Periya Thirumozhi Mudhal Paththu - Thirumangai Azhvar Link Link
948 1.1 vADinEn periya thirumandhiraththin perumai Link
958 1.2 vAli mAvalaththu thiruppirudhi Link
968 1.3 muRRa mUththu thiruvadhari Link
978 1.4 EnamunAgi thiruvadhariyAchchiramam Link
988 1.5 kalaiyungkariyum thiruchchALakkirAmam Link
998 1.6 vANilA muRuval naimisAraNiyam Link
1008 1.7 angkaN njAlam singavEL kunRam Link
1018 1.8 kongkalarndha thiruvEngkaDam 1 Link
1028 1.9 thAyE thandhai thiruvEngkaDam 2 Link
1038 1.10 kaNNAr kaDal sUzh thiruvEngkaDam 3 Link
Periya Thirumozhi Irandam Paththu - Thirumangai Azhvar Link Link
1048 2.1 vAnavar thiruvEngkaDam 4 Link
1058 2.2 kAsaiyADai thiruvevvuLUr Link
1068 2.3 viRperu vizhavum thiruvallikkENi Link
1078 2.4 anRAyar thirunIrmalai Link
1088 2.5 pArAyadhu thirukkaDalmallai 1 Link
1098 2.6 naNNAdha thirukkaDalmallai 2 Link
1108 2.7 thivaLum thiruviDavendhai - thalaivanaip pirindha thalaiviyin ARRAmai kaNDa thAy irangkum pAsuram Link
1118 2.8 thiripuram thiruvaTTabuyakaram Link
1128 2.9 sollu thirupparamEchchuraviNNagaram Link
1138 2.10 manjchADu thirukkOvalUr Link
Periya Thirumozhi Moondram Paththu - Thirumangai Azhvar Link Link
1148 3.1 irunthaNmAnilam thiruvayindhirapuram Link
1158 3.2 UnvADa thiruchchiththirakUDam 1 Link
1168 3.3 vADa marudhiDai thiruchchiththirakUDam 2 Link
1178 3.4 oru kuRaLAy thirukkAzhich sIrAmaviNNagaram Link
1188 3.5 vandhunadhu thiruvAli 1 Link
1198 3.6 thUviriya thiruvAli 2 Link
1208 3.7 kaLvan kol thiruvAli 3 Link
1218 3.8 nandhA viLakkE thirumaNimADakkOyil Link
1228 3.9 salangkoNDa thiruvaikuntha viNNagaram Link
1238 3.10 thirumaDandhai thiruarimEyaviNNagaram Link
Periya Thirumozhi Nangam Paththu - Thirumangai Azhvar Link
1248 4.1 pOdhalarndha thiruththEvanArthogai Link
1258 4.2 kambamA thiruvaNpuruDOththamam Link
1268 4.3 pEraNindhu thiruchchemponseykOyil Link
1278 4.4 mARRarasar thiruththeRRiyambalam Link
1288 4.5 thUmbuDai thirumaNikkUDam Link
1298 4.6 thAvaLandhu thirukkAvaLampADi Link
1308 4.7 kaNNAr kaDal thiruveLLakkuLam Link
1318 4.8 kavaLayAnai thiruppArththanpaLLi Link
1328 4.9 nummaith thozhudhOm thiruvindhaLUr Link
1338 4.10 Aychchiyar thiruveLLiyangkuDi Link
Periya Thirumozhi Aindham Paththu - Thirumangai Azhvar Link
1348 5.1 aRivadhariyAn thiruppuLLampUthangkuDi Link
1358 5.2 thAntham thirukkUDalUr Link
1368 5.3 venRi thiruveLLaRai Link
1378 5.4 undhimEl thiruvarangkam 1 Link
1388 5.5 veruvAdhAL thiruvarangkam 2 Link
1398 5.6 kaimmAnam thiruvarangkam 3 Link
1408 5.7 paNDai thiruvarangkam 4 Link
1418 5.8 Ezhai Edhalan thiruvarangkam 5 Link
1428 5.9 kaiyilangku thiruppErnagar Link
1438 5.10 thIdhaRu thirunandhipuraviNNagaram Link
Periya Thirumozhi Aram Paththu - Thirumangai Azhvar Link
1448 6.1 vaNDuNum thiruviNNagar 1 Link
1458 6.2 poRuththEn thiruviNNagar 2 Link
1468 6.3 thuRappEn thiruviNNagar 3 Link
1478 6.4 kaNNum thirunaRaiyUr 1 Link
1488 6.5 kalangka thirunaRaiyUr 2 Link
1498 6.6 ambaramum thirunaRaiyUr 3 Link
1508 6.7 ALum paNiyum thirunaRaiyUr 4 Link
1518 6.8 mAnkoNDa thirunaRaiyUr 5 Link
1528 6.9 peDai aDarththa thirunaRaiyUr 6 Link
1538 6.10 kiDandha nambi thirunaRaiyUr 7 Link
Periya Thirumozhi Ezham Paththu - Thirumangai Azhvar Link
1548 7.1 kaRavA maDanAgu thirunaRaiyUr 8 Link
1558 7.2 puLLAy EnamumAy thirunaRaiyUr 9 Link
1568 7.3 sinavil thirunaRaiyUr 10 Link
1578 7.4 kaN sOra thiruchchERai Link
1588 7.5 thandhai kAlil thiruvazhundhUr 1 Link
1598 7.6 singkamadhAy thiruvazhundhUr 2 Link
1608 7.7 thiruvukkum thiruvazhundhUr 3 Link
1618 7.8 sengkamalam thiruvazhundhUr 4 Link
1628 7.9 kaLLam manam thiruchchiRupuliyUr Link
1638 7.10 perumpuRakkaDal thirukkaNNamangkai Link
Thirukkurunthandagam - Thirumangai Azhvar
2032 Thirukkurunthandagam Thirukkurunthandagam Link Link Link
Thirunedunthandagam - Thirumangai Azhvar
2052 Thirunedunthandagam Thirunedunthandagam Link Link Link