Srivaishnava Sampradhayam


Nangamayiram

Index Pasuram Name Subject Text Commentary Upanyasam MultiMedia
Thiruvaymozhi - Nammazhvar
Thiruvaymozhi Mudhal Paththu - Nammazhvar Link
2675 1.1 uyarvaRa uyarnalam emperumAn thiruvaDigaLilE nithya kaingkaryam paNNumpaDi AzhvAr tham thiruvuLLaththukku upadhEsiththal Link
2686 1.2 vIDumin 'bhagavath bhakthiyaip paNNi AshrayiyungkOL' enRu piRarkku upadhEsiththal Link
2697 1.3 paththuDai emperumAnadhu saulabyaththai aruLich cheydhal Link
2708 1.4 anjchiRaiya emperumAnadhu pizhai poRukkum guNaththaip paRRAsAgak koNDu thalaimagaL paRavai mudhaliyavaRRaith thUdhu sella viDudhal Link
2719 1.5 vaLavEzh AzhvAr emperumAnadhu vailakShaNyaththai anusandhiththu agalath thEDa, emperumAn thannuDaiya sIlaguNaththAlE AzhvAraich sErththuk koLLudhal Link
2730 1.6 parivadhil 'emperumAn eLidhAga ArAdhikkath thakkavan' enRu upadhEsiththal Link
2741 1.7 piRaviththuyar emperumAnaip paRRuvadhu miga inidhAy irukkum enal Link
2752 1.8 ODumpuL Isvaran yAvariDaththilum vAsiyillAmal Arjava (semmai) guNam uDaiyavan enRu aruLich seydhal Link
2763 1.9 ivaiyumavaiyum Isvaran poRukkap poRukkath tham avayavangkaLODu kalandhu anubavippiththa kalaviyai AzhvAr aruLich cheydhal Link
2774 1.10 porumAnILpaDai Isvaran nirhEthukamAgath thannai upagarippavan ena aruLich cheydhal Link
Thiruvaymozhi Irandam Paththu - Nammazhvar Link
2785 2.1 vAyumthirai kalandha emperumAn maRaiya niRka, AzhvAr oru pirATTi nilai aDaindhu achEthanangkaLum thiryakkugaLum thammODu okkath thunbuRuvadhAga eNNip pulambudhal Link
2796 2.2 thiNNanvIDu emperumAnuDaiya parathvaththai ithihAsa purANa prakriyaiyAlE avathAraththilE anusandhiththup parOpadhEsam seydhal Link
2807 2.3 UnilvAzh AzhvAr bagavadh anubavaththaip pUrNamAgap peRRu, usAththuNaiyAna nithyasUrigaLODu eppOdhu kUDappOgiROm enRu AsaippaDudhal Link
2818 2.4 ADiyADi nithyasUrigaLODu kUDappeRAmaiyAl, miga vATTamuRRu mayangkiya parAngkusa nAyagiyin nilaiyaith thAy kURum pAsuram Link
2829 2.5 anthAmaththanbu Isvaran thanadhu divyabhUshaNa divyAyudha divyAvayava sauntharyangkaLODu vandhu kalakka, adhanAl AzhvAr thunbam thIrndhu inbuRudhal Link
2840 2.6 vaikunthA AzhvAradhu naichyAnusandhAnaththaik kaNDu emperumAn ivaradhu pirivaich sangkiththu naiya, AzhvAr achchangkaiyaip pOkkudhal Link
2851 2.7 kEsavanthamar emperumAnadhu thiruvaruLAl thamadhu EzhEzh thalaimuRaiyOrum perumai peRRAr enal - pannirunAmap pATTu Link
2864 2.8 aNaivadhu emperumAnadhu mOkShamaLikkum thanmaiyai ulagaththArkku upadhEsiththal Link
2875 2.9 emmAvIDu puruShArththa niShkarSham paNNudhal Link
2886 2.10 kiLaroLi puruShArththa niShkarSham paNNudhalkIzh nishkarshiththa purushArththaththaip peRum poruTTuth thirumAlirunjchOlai malaiyai AsrayikkumpaDi piRarkku upadhEsiththal Link
Thiruvaymozhi Moondram Paththu - Nammazhvar Link
2897 3.1 muDichchOdhi anaiththaiyum vyApikkum viShNuvAna vEngkaDavaniDam mOkShapalamAna kaingkaryam seyya AsaippaDudhal Link
2908 3.2 munnIrnjAlam AzhvAr azhagaraith tham indhiriyangkaLin kuRaiyAl pUrNAnubavam paNNa muDiyAmal varundha, emperumAn ivaradhu kalakkaththaith thIrththal Link
2919 3.3 ozhivil kAlam thiruvEngkaDamuDaiyAn thiruvaDigaLil kAlamellAm vazhuvilA aDimai seyyap pAriththal Link
2930 3.4 pugazhunalloruvan emperumAn epporuLumAy niRpadhaip pEsi vAchikamAna aDimai seydhal Link
2941 3.5 moymmAm bagavath kaingkaryam paNNugiRavargaLaik koNDADiyum, allAdhArai nindhiththum aruLich cheydhal Link
2952 3.6 seyyathAmarai kaingkaryam seyvadhaRkup para vyUha vibavangkaLaik kATTilum archchAvathAramE eLidhenRu aruLich cheydhal Link
2963 3.7 payilum aDiyArgaLiDaththil ALAnArkkuth thAm ATpaTTiruththalai aruLich cheydhal Link
2974 3.8 muDiyAnE karaNangkaLum thAmum peruviDAyppaTTup pEsudhal Link
2985 3.9 sonnAl mannA manisaraip pADAmal paramanaith thudhikkumpaDi pulavarkku upadhEsiththal Link
2996 3.10 sanmampalapala emperumAnadhu avathAra guNachEShTithangkaLai anubavikkaiyAlE thamakku oru kuRaiyuminRi ellA iShTangkaLum uNDAnamaiyai aruLich cheydhal Link
Thiruvaymozhi Nangam Paththu - Nammazhvar Link
3007 4.1 oru nAyagam 'aishvaryam aRpamAy nilaiyaRRadhAy iruppadhu, AthmAnubhavam thAzhndhadhu, bhagavadhanubhavamE thalai siRandhadhu' enRu piRarkku upadhEsiththal Link
3018 4.2 pAlanAy kAladhEsangkaLAl vilagi irukkaiyAl miga aridhAna bagavadhanubavangkaLai AsaippaTTu naiginRa thalaimagaLin thanmai kaNDu thAy irangkik kURum pAsuram Link
3029 4.3 kOvaivAyAL virumbiyapaDiyE kAlOpAdhiyaik kazhiththu emperumAn thannaik kATTa, AzhvAr avanadhu praNayithva guNaththil IDupaTTu aruLich seydhal Link
3040 4.4 maNNai kalandha emperumAn maRaiya niRka, piRivARRAdha nilaiyil pOlikaNDu mElvizhundhu varundhum thalaiviyin nilaiyaith thAy uraikkum pAsuram Link
3051 4.5 vIRRirundhu emperumAn thanadhu perumai ellAm thOnRak kATchi aLiththuk kalakka, AzhvAr avanai mangkaLAshAsanam paNNith thuyar thIrndhu magizhdhal Link
3062 4.6 thIrppArai emperumAn pirindhavuDan parAngkusa nAyagi mayangka, mayakkam thIra thEvathAntharak kaTTuvichchiyaik koNarndha thAyaith thOzhi veRivilakka, thirunAmam kETTu nAyagi uNardhal Link
3073 4.7 sIlamillA uNarndha AzhvAr emperumAnadhu thirumEniyaik kaNDu aNaivadhaRkAga iravum pagalum varundhik kUppiDudhal Link
3084 4.8 ERALum AzhvAr 'emperumAn vENDAdha en uyirum uDaimaigaLum enakkum vENDA' enRu thalaivi pAsuraththAl pEsudhal Link
3095 4.9 naNNAdhAr AzhvAr mAlukku ATseyyAdhu thunbuRum uyirgaLaik kaNDu, kaN kalangki veRuppuRRu, thammaith thiruvaDiyil sErththuk koLLumARu emperumAnai vENDudhal Link
3106 4.10 onRum dhEvum 'srIman nArAyaNanE paradhEvathaiyAgaiyAl maRRa dheyvangkaLai viTTu avanaiyE paRRungkaL' enRu aRudhiyiTTup pEsudhal Link
Thiruvaymozhi Aindham Paththu - Nammazhvar Link
3117 5.1 kaiyAr chakkaraththu uNmaiyAna anbu illAdhirukka, poyyAgap pEsiya thamakku meyyAna pERRai aLiththAn enRu AzhvAr emperumAnadhu pEraruLaip pEsudhal Link
3128 5.2 poliga poliga srIvaiShNavar thiraLaik kaNDu vAzhththi, allAdhArai upadhEsiththuth thiruththudhal Link
3139 5.3 mAsaRu sOdhi emperumAnadhu pirivu poRukka mATTAmal, parAngkusa nAyagi Asai migundhu pazhikku anjchAmal maDalUrath thuNindhadhaik kURum pAsuram Link
3150 5.4 UrellAm maDalUrdhaRku iyalAdhapaDi iravu nINDadhu kuRiththuth thalaivi varundhik kURudhal Link
3161 5.5 engnganEyO uruveLippADu kaNDa thalaivi thAyai maRuththuraiththal Link
3172 5.6 kaDalnjAlam kaDalnjAlaththIsanaik kANAmal nondhu, avan thanmaigaLai anukariththu uyir tharikkap pArkkiRa parAngkusa nAyagiyin nilai kaNDa thAy, 'emperumAn AvEsiththAnO?' enRu nondhu kURum pAsuram Link
3183 5.7 nORRa nOnbu prApaka niShkarSham seyyum thiruvAymozhigaLil mudhalAvadhu; AzhvAr thamadhu Akinjchanyaththai [kaimmudhal illAmaiyai] eDuththuk kURi vAnamAmalaip perumAniDaththil prapaththi paNNudhal Link
3194 5.8 ArAvamudhE iraNDAvadhu. AsaippaTTa payan kiDaiyAmaiyAl, ArAvamudhAzhvAriDaththil AzhvAr tham ananyakadhithvaththai [vERevarum pugalillAmaiyai] munniTTuk koNDu thIrAdha AsaiyuDan ARRAmai pEsi alamarudhal Link
3205 5.9 mAnEy nOkku mUnRAvadhu. thirukkuDandhaiyilum pERu peRAmal thiruvallavAzh sella oruppaTTa nAyagi bakthi paravasa nilaiyAlE avvUrp puRachchOlaiyil vizhundhu, thaDukkum thOzhiyarkkuth than Arththiyaik kURi, 'andhath thiruvallavAzhp pirAnai enRu aDaivEn?' enRu kURum pAsuram Link
3216 5.10 piRandhavARum AzhvAr thAm bagavath guNAnubavaththAl urugum thanmai thavirndhu, sErndhu anubavikkach seyyumpaDi emperumAnai vENDudhal Link
Thiruvaymozhi Aram Paththu - Nammazhvar Link
3227 6.1 vaigalpUngkazhi thalaivi thiruvaNvaNDUril uRaiyum chakravarththith thirumaganiDam kAdhalAlE pakShigaLaith thUdhu viDudhal Link
3238 6.2 minniDai maDavArgaL kaNNan thAmadhiththu varak kaNDa nAyagi 'umakku vENDina sthrIgaL irukka ingkE vara vENDA' enRu UDal thiRaththinAl thaLLip pEsudhal Link
3249 6.3 nalkuravum 'praNayakalahaththil muraNpaTTa thammai vasIgariththavan, muraNpaTTadhu anaiththaiyum selvamAgak koNDu thiruviNNagaril vAzhum kUDArai vellum sIrk gOvindhan' enRu aruLich cheydhal Link
3260 6.4 kuravai Aychchiyar kaNNanuDaiya guNachEshTithangkaLai eppozhudhum pEsap peRRamaikkuk kaLiththal Link
3271 6.5 thuvaLil thOzhi thAymArai nOkkik kURum pAsuraththAlE, AzhvAr thAm emperumAniDaththu IDupaTTamaiyaip pEsudhal Link
3282 6.6 mAlukku AzhvAr emperumAnODu kalandhu vAzhap peRAmaiyAl miga naindhu, tham uDaimaigaL thAmE thammai viTTu aganRamaiyai, pirindhu varundhum thalaimagaLaik kuRiththuth thAy irangkum pAsuraththAl aruLich cheydhal Link
3293 6.7 uNNunjchORu AzhvAr thAraga pOshaga bOgyangkaL kaNNanenRu uNarndhu thirukkOLUril IDupaTTadhai, thalaivan nagar nOkkich senRa thalaimagaLaip paRRith thAy irangkum pAsuraththAlE aruLich cheydhal Link
3304 6.8 ponnulagu 'aishvaryap parappAl thammai maRandha emperumAn aDiyArODu EkarasanAgaiyAlE thUdhu viTTAl varuvan' enRu eNNi, parathvam mudhaliyavaRRil parAngkusa nAyagi paRavaigaLaith thUdhu viDudhal Link
3315 6.9 nIrAy kETTavargaL nenjchu nIrAyk karaiyavum, thirumAlukkum paramapadhaththil iruppu aridhAgavum, AzhvAr ArAdha kAdhaluDan kUppiDudhal Link
3326 6.10 ulagamuNDa alarmEl mangkai puruShakAramAgath thiruvEngkaDamuDaiyAnadhu thiruvaDigaLil sharaNam pugudhal Link
Thiruvaymozhi Ezham Paththu - Nammazhvar Link
3337 7.1 uNNilAviya 'emperumAn than thiruvaDigaLil sErAthapaDi innum indhriyangkaLAlE eththanai nAL nalivippanO?' enRu AzhvAr OlamiDudhal Link
3348 7.2 kangkulum pagalum parAngkusa nAyagi periya perumALiDaththu mOhiththirukka, 'innAyagi viShayamAga en seyya nIr eNNuginRIr?' enRu thiruththAyAr kETkum pAsuram Link
3359 7.3 veLLaich surisangku thirunAmam kETTu mayakkam theLindha pin, thAymArum thOzhimArum thaDukkavum, nAyagi thiruppEraikkuch selvEn enRu thuNindhadhaik kURum pAsuram Link
3370 7.4 Azhiyezha emperumAnadhu vijaya paramparaigaLai avan kATTak kaNDu pEsudhal Link
3381 7.5 kaRpAr vijayangkaLukku aDiyAna vibavAvathAra guNangkaLai anusandhiththu, 'indha guNAnubavaththai izhakkiRArgaLE!' enRu ulagaththArai nOkki AzhvAr irangkudhal Link
3392 7.6 pAmaru mUvulagum emperumAnadhu guNam azhagu mudhaliyavaRRai manaththAl anubaviththu, avanai nEril kaNDu anubavikka AsaippaTTu AzhvAr manamurugik kUppiDudhal Link
3403 7.7 Ezhaiyar emperumAnadhu dhivya avayava saundharyam uruveLiththORRaththAl sUzha vandhu kATchi aLikka, adhanAl varundhum thalaivi solliya pAsuram Link
3414 7.8 mAyA vAmananE pirivAl mAyAdhapaDi thammai vaiththa vichiththira sakthiyuDaiya emperumAnadhu vichiththira vibUthiyai avan kATTak kaNDu AzhvAr AchchariyappaDudhal Link
3425 7.9 enRaikkum emperumAn thanakkum than aDiyArkkum inidhAgak kavi pADumpaDi thammai ingku vaiththadhaRkuk kaimmARu illAmaiyai AzhvAr aruLich cheydhal Link
3436 7.10 inbam payakka inbakkavi pADuviththa srImannArAyaNanai AzhvAr thiruvARanviLaiyil senRu kaNDu aDimai seyyak karudhal Link