Srivaishnava Sampradhayam


Kshetram/Abhimana Stalam

Kshetrams that are dear to Srivaishanavas, but not sung on by Azhvars, are listed here.