Mumukshuppadi Sarartha Deepikai

Previous Choornai 87 Next

Sutra:
87. ithu thAn SvarUpaththaiyum, upAyaththaiyum, palaththaiyum kAttum.

Meaning:
This namaS shows the SvarUpa, upAya and the phala.

Sri PBA Swami's Sarartha Deepikai:
Not stopping at removing the obstacles, the nama: also shows the self nature (SvarUpa), the means (upAya) and the end (phala).

Pillai Lokacharyar Thiruvadigale Saranam
Azhvar Emperumanar Jeeyar Thiruvadigale Saranam

Previous . Next