Mumukshuppadi Sarartha Deepikai

Previous Choornai 244-246 Next

Sutra:
244. vraja.
245. budhdhi paNNu.
246. kathyarththamAvadhu budhdhyarththamAy athyavaSiyenRapadi.

Sri PBA Swami's Sarartha Deepikai:
The meaning of vraja is explained as 'focus your intellect'.

That is, 'mAm ekam sharaNam vraja' means 'take it in your mind that I only am the means'.

Pillai Lokacharyar Thiruvadigale Sharanam
Azhvar Emperumanar Jeeyar Thiruvadigale Sharanam

Previous . Next