Mumukshuppadi Sarartha Deepikai

Previous Choornai 289

Sutra:
289. "vArththai aRibavar" engiRa pAttum, "aththanAgi" engiRa pAttum idhukkarththamAga anusandhEyam.

Sri PBA Swami's Sarartha Deepikai:
Azhvars, who follow this completely, have sang verses explaining this.

1. Thiruvaymozhi pasuram: "vArththai aRibavar mAyavarkALanRi yAvarO? pOrththa piRappodu nOyodu mUppodu iRappavai pErththu, perum thunbam vErARa neekkith than thALin keezhs sErththu, avan seyyum sEmaththai eNNith theLivuRRE"

2. Thirucchandha Viruththam pasuram: "aththanAgi annaiyAgi ALum empirAnumAy, oththovvAdha pal piRappozhiththu nammai AtkoLvAn, muththanAr mukundhanAr pugundhu nammuL mEvinAr, eththinAl idarkkadal kidaththi Ezhai nenjamE"

Pillai Lokacharyar Thiruvadigale Sharanam
Azhvar Emperumanar Jeeyar Thiruvadigale Sharanam

Previous .