Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Sri Vedanta Desikan


Thuppul
 • Thaniyans
 • Vaibhavam
 • Works
  • Hayagreeva Stotram : English | Sanskrit | Tamil | Telugu
  • Dasavatara Stotram
  • Bhagavath Dhyana Sopanam
  • Daya Sathakam
  • Abheethi Sthavam
  • Vairagya Panchakam : English | Sanskrit
  • Devanayaka Panchasath
  • Gopala Vimshati
  • Sri Stuti
  • Bhu Stuti
  • Godha Stuti
  • Nyasa Dasakam : Upanyasam - in English by Sri Velukkudi Krishnan Swami
  • Nyasa Vimshati
  • Nyasa Thilakam
  • Sharanagati Deepikai
  • Achutha Sathakam
  • Varadaraja Panchasath
  • Ashtabhujashtakam Urai
  • Kamasikashtakam : Urai
  • Vegasetu Stotram Tamil
  • Paramartha Stuti
  • Dhehaleesa Stuti
  • Raguveera Gadyam (Maha Veera Vaibhavam)
  • Sudarsanashtakam : English | Sanskrit | Tamil | Telugu
  • Shodasayudha Stotram
  • Garuda Dhandakam
  • Garuda Panchasath
  • Yatiraja Sapthati
  • Amrutha Ranjani
  • Adhikara Sangraham
  • Amrutha Swadhini
  • Paramapada Sopanam
  • Paramatha Bhangam : Tamil
  • Mey Viradha Manmiyam
  • Adaikkalappatthu : English | Sanskrit | Tamil | Telugu
  • artha panchakam
  • Sri Vaishnava Dinasari
  • Thirucchinna Malai : English | Sanskrit | Tamil | Telugu
  • Panniru Namam
  • Thiru Manthira Surukku
  • Dvaya Surukku
  • Charama Sloka Surukku : Tamil
  • Mummanikkovai
  • Nava Mani Malai
  • Prabandha Saram
  • Ahara Niyamam
  • Gitartha Sangraham : English | Tamil
  • Lokacharya Panchasat (Authorship Disputed): English | Sanskrit | Tamil
  • Mimamsa Padhuka
  • Sesvara Mimamsa
  • Shata Dushani: A Study
  • Adhikarana Saravali
  • Tatva Tika
  • Nyaya Parisuddhi
  • Nyaya Siddhanjanam: Hindi Translation
  • Tatvamuktha Kalapam
  • Nikshepa Raksha
  • Saccharitra Raksha
  • Sri Pancharathra Raksha
  • Vaditraya Kandanam
  • Dramidopanishad Tatparya Rathnavali
  • Dramidopanishad Saram
  • Chatus Sloki Bhashyam
  • Stotra Rathna Bhashyam
  • Rahasya Raksha
  • Gitartha Sangraha Raksha
  • Tatparya Chandrika
  • Isavasyopanishad Bhashyam
  • Sarvartha Siddhi
  • Hamsa Sandesam
  • Subhashita Nivi
  • Yadhavabyudayam
  • Padhuka Sahasram
  • Sampradhaya Parisuddhi
  • Tatva Padhavi
  • Rahasya Padhavi
  • Tatva Navaneetham
  • Rahasya Navaneetham
  • Tatva Matruka
  • Rahasya Matruka
  • Tatva Sandesam
  • Rahasya Sandesam
  • Rahasya Sandesa Vivaranam
  • Tatva Rathnavali
  • Tatva Rathnavali Pratipadya Sangraham
  • Rahasya Rathnavali
  • Rahasya Rathnavali Hrudayam
  • Tatva Traya Sulakam
  • Rahasya Traya Sulakam
  • Abhayapradaanasaaram : Mani Pravalam
  • Rahasya Sikamani
  • Anjali Vaibhavam
  • Pradhana Satakam
  • Upakara Sangraham
  • Sara Sangraham
  • Munivahana Bhogam
  • Madhurakavi Hrudayam
  • Paramapada Sopanam
  • Hasthigiri Mahathmyam
  • Srimath Rahasya Traya Saram : Tamil English
  • Virodhi Pariharam
  • Nigamaparimalam
  • Thirumudiadaivu
  • Sankalpa Sooryodhayam
  • Bhagavath Aradhana Vidhi
 • Images
 • Upanyasams
 • Works on Swami
 • Meanings