thiru puLLambUthangkudi thiru AdhanUr
thiru kudandhai

perumAL mUlavar : AnNDalakkum aiyan
utsavar : azhagiya maNavALan, ranganAthan
thAyAr bhArgavi, kamalavAsini, ranganAyaki
Facing East
Posture Lying
thIrththam sUrya pushkariNi, chandra pushkariNi
vimAnam praNava
prathyaksham kAmadhEnu, bhrugu muni, agni, thirumangai AzhvAr
Travel
 • 3 km from Swamimalai
 • Features
 • Perumal has marakkaal under His head and palm and writing instrument in His left hand
 • Kamadhenu and Thirumangai Azhvar are present at Hid divine feet
 • Azhvar Mangalashasanam 1 Pasuram
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi iDarAna Akkai irukka muyalAr
  maDavAr mayakkil mayangkAr - kadavuLarkku
  nAdhan Ur AdhariyAr nAn enadhu ennAr
  amalan AdhanUr endhai aDiyAr