thiru meyyam thiru ayOdhdhi
(Ayodhya)
thiru naimisAraNyam

perumAL mUlavar: srI rAman, chakravarththi thirumagan
thAyAr sItA pirAttiyAr
Facing North
Posture Seated
thIrththam paramapadhasathya pushkariNi, sarayu nadhi
vimAnam pushkala
prathyaksham bharathAzhvAn, dEvargaL, rishigaL, thrEthA yuga ayOdhyAvAsigaL
Travel
 • 5 km from Faizabad station on the Mughalserai-Lucknow railway line.
 • Features
 • Ammaji Mandir built in the banks of Sarayu river in southern style.
 • One of the seven mukthi granting places.
 • Azhvar Mangalashasanam 13 Pasurams
  Periyazhvar, Kulasekara Azhvar, Thondaradippodi Azhvar, Thirumangai Azhvar, Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi Arkkum idhu nanRu thIdhAnAlum nenjchE! nI
  pArkkum pala kalaiyum pannAdhE - sIrkkum
  thiruvaiyOdhdhip puyalai sIriya meyjnjAnaththu
  uruvai Oththin poruLai Or