thiru ayOdhdhi thiru naimisAraNyam
(Nimsar)
thiru pirudhi

perumAL mUlavar: dEvarAjan (shrIhari)
thAyAr shrIharilakshmi (puNdarIkavalli)
Facing East
Posture Standing
thIrththam chakra thIrththam, gOmukhi nadhi, nEmi thIrththam, divya thIrththam, vishrAntha thIrththam
vimAnam shrIhari
prathyaksham indra, sudharma, dEvarishi, sUtapurANikar, vedavyAsar
sthala vruksham tapOvanam
Travel
 • 4 km from Naimisaaranya railway station on Palamav-Sitapur line.
 • Can also be reached from Hardoy station on Delhi-Lucknow line.
 • Features
 • The temple sung by Azhvar is no longer present. The Lord is believed to be present as the forest.
 • On the way to Gomukhi river is Vyasaghat, where Veda Vysa and Sukha maharishi wrote Mahabharatam and Bhagavatam.
 • Avatara sthalam of Vikanasa Maharishi.
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi OraRivum illAdha enpOlvArkku uyyalAm
  pEraRivu uNDEnum piRarkku aridhu - pAr aRiya
  naimmisAraNNiyaththu nAdhar aDiyArODu
  immich sArvu uNDAyinAl