thiru pErai thiru kurugUr
(Azhvar Thirunagari)
thiru villipuththUr

perumAL mUlavar: AdhinAthan, AdippirAn, polindhu ninra pirAn
thAyAr AdhinAthavalli, kurugUrvalli
Facing East
Posture Standing
thIrththam brahma thIrththam, thamrabaraNi nadhi
vimAnam gOvinda
sthala vrukSham puLiya maram
prathyaksham brahmA, nammAzhvar, madhurakavi AzhvAr
Travel
 • 1.5 km from Azhvar Thirunagari railway station on Thirunelveli-Thiruchchendur line.
 • 5 km from Sri Vaikuntam.
 • Features
 • Araiyar sevai occurs here like at Srirangam.
 • The tamarind tree under which Nammazhvar sat in meditation is present here.
 • Varaha Perumal has a sannidhi under the name of Gnana Piran.
 • Manavala Mamunigal avatara sthalam.
 • Manavala Mamunigal established Ramanuja Chaturvedi Mangalam here.
 • Manavala Mamunigal mangalashasanam.
 • Azhvar Mangalashasanam 11 Pasurams
  Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi vaLam thazhaikka uNDAl en? vAsam maNandhAl en?
  theLindha kalai kaRRAl en? chIchI! - kuLirndha pozhil
  thaN kurugu Ur vAvich saTakOpan Ur engkaL
  vaN kurugUr ennAdha vAy


  Resources
 • Images

 • Kramam
 • Thirukkurugur Goshti Kramam