thiru kadalmallai thiru kadigai
(Sholingapuram)
thiru nAvAy

perumAL
 • adivArak kOvil utsavar: bhakthOchithan, bhakthavathsala perumAL, thakkAn
 • periya malai mUlavar: yOga narasimhar, akkArakkani
 • siRiya malai: yOga AnjanEyar
 • thAyAr amruthavalli
  Facing East
  Posture Seated
  thIrththam amrutha thIrththam, thakkAn kuLam, brahma thIrththam
  vimAnam simhakOshtAkruthi, hEmakOti (simhAgra)
  prathyaksham AnjanEyar
  Travel
 • By bus from Chennai, Thiruththani, Chiththoor.
 • 12 km from Sholingur railway station, on Chennai-Bangalore rail path.
 • Features
 • Also known as Gadikachalam, Chola Simhapuram and Sholingur.
 • Utsavar as a temple at the foot of the Narasimhar mountain.
 • Yoga Narasimhar has a temple on the main mountain and Yoga Anjaneyar has a temple on a nearby smaller mountain.
 • Staying one kadigai (about half hour) in this divyadesam will get moksham; hence known as thirukkadigai and ghatikAchalm.
 • Doddachariar saw Kanchi Garuda sevai at this divyadesam.
 • Temple is under the adheenam of Doddaochariar family.
 • Ramanujar, Manavala Mamunigal, Erumbiyappa mangalashasanam.
 • Azhvar Mangalashasanam 4 Pasurams
  Thirumangai Azhvar, Peyazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi sIr aruLAl nammaith thiruththi nAm mun aRiyAk
  kUraRivum thandhu aDimai koNDadhaRkE - nErE
  oru kaDigaiyum manamE! uLLugilAy muththi
  tharu kaDigai mAyavanaith thAn


  Stotram
 • Thirukkadigai Suprabhatam
 • Yoga Lakshmi Narasimha Mangalam
 • Yoga Lakshmi Narasimha Potri

 • Resources
 • Images
 • Videos

 • Articles
 • thirukkadigai - by Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami