thiru thanjaimAmaNikkOyil thiru nandhipura viNNagaram
thiru veLLiyangkudi

perumAL jagannAthan, nandhinAthan, viNNagara perumAL, shrInivAsan
thAyAr senbagavalli
Facing West
Posture Seated
thIrththam nandhithIrththa pushkariNi
vimAnam mandhAra
prathyaksham nandhi, sibi chakravarththi, mArkkaNdEyar
Travel
 • 2.5 km from Korukkai near Kumbakonam
 • By town bus from Kumbakonam
 • Features
 • Nandhi prayed here and attained saabha vimochanam
 • Town and Temple said to be built by Nandhivarman
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi seyaRkariya seyvOmaich seyyAmal nenjchE!
  mayakkuvAr aivar valiyAl - nayak kalavi
  sindhi pura viNNagaram enbar thiruchchengkaN mAl
  nandhipura viNNagar nADu