thiru nandhipura viNNagaram thiru veLLiyangkudi
thiru azhundhUr

perumAL kOlavilli rAman
thAyAr maragadhavalli
Facing East
Posture Lying
thIrththam sukra thIrththam, brahma thIrththam, indra thIrththam, parasurAma thIrththam
vimAnam pushkalAvarttaka
sthala vruksham kadhalI
prathyaksham sukran, brahmA, indrA, parasurAman, mayan, mArkkaNdEyar, bhUmidEvi
Travel
 • By bus from Kumbakonam to Senganur and walk 1 km; some buses go up to the temple.
 • Features
 • Sukra (veLLi) prayed to the Perumal here. Hence the divyadesam is called veLLiyangkudi.
 • Garudazhvar carries sangku chakram.
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi kAl aLavum pOdhAk kaDal njAlaththOr kaRRa
  nUl aLavE anRi nuvalvAr Ar? - kOlap
  paru veLLi am kuDiyAn pAdhaga UN mAyththa
  thiruveLLiyangkuDiyAn sIr


  Resources
 • Images