thiru veLLakkuLam thiru pArththanpaLLi
(Parththanpalli Thiruppathi, Thirunangur)
thiru chithrakUdam

perumAL mUlavar: thAmaraiyAL kELvan
utsavar: pArththasArathi
thAyAr thAmarai nAyaki
Facing West
Posture Standing
thIrththam shanka saras (gangA thIrththam)
vimAnam nArAyaNa
prathyaksham pArththan, varuNan, EkAdasa rudrargaL
Travel
 • About 12-13 km from Seergazhi.
 • Features
 • Both Molavar and Utsavar have Sri, Bhu and Nila devis.
 • Another utsavar called kOlavilli rAman is also present.
 • There is a separate sannidhi for pArththa.
 • Theerththavari on Pushya nakshatram in Thai is special.
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi oththu amarar Eththum oLivisumbum pARkaDalum
  iththalaththil kANbariya en nenjchE! - chiththuNarndha
  thIrththan paLLikkirundhu seppa veLininRAnaip
  pArththanpaLLikkuL paNi


  Articles
 • pArththanpaLLi - by Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami