thiru pArththanpaLLi thiru chiththirakUdam
(Thillai Govindarajan Sannidhi)
thiru vayindhirapuram

perumAL mUlavar: gOvindarAjan
utsavar: dEvAdidEvan, pArththasArathi
thAyAr puNdarIkavalli
Facing East
Posture Lying
thIrththam puNdarIka psuhkariNi
vimAnam sAtvika
prathyaksham thillai mUvAyiravar, kaNvar, pathanjchali, vyAgrapAdar
Travel
 • 2 km from Chidamabaram railway station, which is on Chennai-Trichy mainline.
 • Many buses by road.
 • Located inside the Thillai Natarajar temple.
 • Features
 • Even though it is located inside Natarajar temple, the sannidhi has a separate Dwajasthambham, Raja Gopuram, etc.
 • Perumal is in sabhai visited by the Devas including Natarajar (mUvAyiravar).
 • Perumal watched the dance of Natarajar here.
 • Azhvar Mangalashasanam 32 Pasurams
  Kulasekhara Azhvar, Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi aDiyAl ulagellAm anRaLandhu koNDa
  neDiyAnaik kUDudhiyEl nenjchE! - koDidhAya
  kuththirakUDu angki koLundhA mun gOvindhan
  chiththirakUDam karudhich chel