thiru sengkunRUr thiru puliyUr
(Kuttanadu)
thiru vARanviLai

perumAL mUlavar: mAyappirAn
thAyAr poRkodi nAchchiyAr
Facing East
Posture Standing
thIrththam pragyA saras, pUnjchunai thIrththam
vimAnam purushOththama
prathyaksham saptharishigaL
Travel
 • 5 km west of Senganur.
 • Features
 • Bheema did jeernottaranam of this sannidhi.
 • Saptha rishis determined that Sriman Narayana is the Supreme, here; and He appeared before them as Mayappiran.
 • Azhvar Mangalashasanam 12 Pasurams
  Thirumangai Azhvar, Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi mudhal vaNNam AmE mulai vaNNam munnE
  vidhi vaNNam nIngki viDumE - sadurath
  thiruppuliyUr ninRAn thiruththuzhAyin
  marup puli Ur thenRal varin