thiru kadiththAnam thiru
thiru sengkunRUr
thiru puliyUr

perumAL mUlavar: imaiyavarappan
thAyAr sengkamalavalli
Facing West
Posture Standing
thIrththam sangka thIrththam, thiruchchiRRARu
vimAnam jagajjOthi
prathyaksham rudra
Travel
 • 10 km south of Thiruvalla.
 • Senganur station is on the railway path between Thiruvananthapuram and Ernakulam via Kollam.
 • Features
 • Dharmaputra did jeernottaranam of this sannidhi, to amend for lying once in the Kurukshetra war.
 • Azhvar Mangalashasanam 11 Pasurams
  Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi vara vENDum kaNDAy! madhi kalangki vikkuL
  poravE uyir mAyum pOzhdhu - paramETTi
  sengkunRUr mAlE! siRaippaRavai mEl kanagap
  paingkunRu Ur kAr pOl paRandhu