thiru azhundhUr thiru siRupuliyUr
thiru thalaichchanganANmadhiyam

perumAL mUlavar: aruLmAkadal, sthalasayana perumAL
utsavar: krubAsamudhra perumAL
thAyAr thirumAmagaL nAchchiyAr, dayAnAyaki
Facing South
Posture Lying
thIrththam mAnasa pushkariNi, ananthasaras
vimAnam nandhavardhana
prathyaksham vyAsar, vyAgrapAdar
Travel
 • 3 km from Kollumangudi railway station on Mayavaram Thiruvarur railway line
 • Features
 • Sthalam where Anantha got abhayam from Garuda
 • Perumal gave bAlasayana sevai to Vyagrapada maharishi
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi Amaruvi mEyththa arangkar edhir Ar niRpAr?
  thAm maruvi vANanaith thOL sAyththa nAL - sEmam
  uRu puli Ur vanthOl uDaiyAn uDaindhAn
  siRupuliyUr endhai mEl senRu


  Resources
 • Images