thiru veLLiyangkudi thiru azhundhUr
(Therazhundhur)
thiru siRupuliyUr

perumAL mUlavar: dEvadirajan, gOsakhan
utsavar: Amaruviyappan
thAyAr sengkamalavalli
Facing East
Posture Standing
thIrththam darshana pushkariNi, kAvEri nadhi
vimAnam garuda
prathyaksham dharma dEvathai, uparisaravasu, kAvEri, garudan, agasthyar
Travel
 • 21 km southwest of Mayavaram
 • By townbus from Kumbakonam to Mayavaram
 • Features
 • Prahlada to the right of Perumal; Garudan and Kaveri to His left.
 • Avatara sthalam of Kamban; statue for Kamban and his wife opposite gopuram.
 • Azhvar Mangalashasanam 45 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi aDiyarAy vAzhmin aRivilAp pEygAL!
  seDiyAr vinai anaiththum thIrum - muDivil
  sezhum dhUraththan eninum sengkaNmAl engkaL
  azhundhUr aththan aNiyanAm