thiru thuvarApathi thiru singavEL kunRam
(Ahobilam)
thiru vEngkadam

perumAL kIzh ahObilam mUlavar: lakshmI nrusimhan, prahlAda varadan
kIzh ahObilam utsavar: mAlOla nrusimhan
mEl ahObilam mUlavar: ahObila nrusimhan
thAyAr kIzh ahObilam: amruthavalli, senchulakshmi
mEl ahObilam: lakshmI
Facing East
Posture Seated
thIrththam kIzh ahObilam: indra, nrusimha, pApanAsa, gaja, bhArgava
mEl ahObilam: pavanAsini
vimAnam Cave
prathyaksham kIzh ahObilam: First Azhagiya Singar
mEl ahObilam: prahlAda
Travel
 • 25 km from Arlagatta, which is 85 km from Kadappa railway station on ChennaiMumbai rail path.
 • 65 km from Nandiya.
 • By bus from Chennai, Hyderabad etc.
 • Features
 • Nava Narasimha Kshetram: Ahobila Narasimhan, Varaha Narasimhan, Malola Narasimhan, Yogananda Narasimhan, Pavana Narasimhan, Karancha Narasimhan, Chakravata Narasimhan, Bhargava Narasimhan, Jvala Narasimhan
 • Mountain is called Garudadri, Garudachalam, Garuda Shailam.
 • A giant pillar rock is present in the mountain from which, it is said, that Narasimha emerged.
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi vAzh kumaran mEl kanaka vanjchagan mEl Or mugaththE
  sUzh karuNaiyum munivum thOnRiyavAl - kEzh kiLarum
  angavEL kunRa azhal sarabaththaip piLandha
  singavEl kunRaththinArkku


  Stotram
 • Narasimha Panchamruta Stotram - by Sri Rama