Shlokas by Manavala Mamunigal

Title Original Text Script Commentary Audio
Aarthi Prabandham Tamil
English Tamil
 • Vyakhyanam
  - Pillailokam Jeeyar
 • Urai
  - PBA Swami
 • .
  Devaraja Mangalam Sanskrit
  Sanskrit/Tamil
  .
 • Upanyasam
 • - in Tamil by Thenthirupperai Aravindalochanan Swami
  Gopala Vimshati (authorship is debated) Sanskrit
  Tamil
  . .
  Iyal Saththu Tamil
  English Sanskrit Tamil
 • Vyakhyanam - Pillailokam Jeeyar
 • .
  Muktaka Mangalam Sanskrit
  Sanskrit
  . .
  Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Tamil
  English Tamil
 • Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Urai
  - P B Annangarachariar Swami
 • Vyakhyanam
  - Pillailokam Jeeyar
 • Upanyasam
  - M A Venkatakrishnan Swami
 • Thiruvaymozhi Nutrandhadhi Munnadi Pinnadi Seva Kramam Tamil
  Tamil
  - -
  Upadesa Raththinamaalai Tamil
  English Tamil
 • Urai
  - P B Annangarachariar Swami
 • Vyakhyanam
  - Pillailokam Jeeyar
 • Upadesa Raththinamaalai Upanyasam
  - P T Seshadri Swami
 • Upadesa Raththinamaalai Munnadi Pinnadi Seva Kramam Tamil
  Tamil
  - -
  Yatiraja Vimshati Sanskrit Text
 • Urai - Kumaravadi Ramanujachariar Swami
 • Urai - T A Krishnamachariar Swami
 • Vyakhyanam - Pillailokam Jeeyar
 • yatirAja vimshati - Article by Pillailokam Bhashyakarachariar Swami
 • .