Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Sri Manavala Mamunigal


Srirangam