Shlokas by Nadadur Ammal (Vatsya Varada Guru)

Title Original Text Script Commentary Audio
Paramartha Shloka Dvayam Sanskrit
Sanskrit
. .
Paratvaadi Panchakam Sanskrit
Sanskrit
. .