Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Acharya > Embar

Kooraththazhvan