Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Acharyas

OrAN vazhi AchArya paramparai

  • KidambiAchchan
  • Engalazhvan
  • NadadurAmmal
  • Appillar
  • VedantaDesikan
  • Nayinarachariar