Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Acharyas

OrAN vazhi AchArya paramparai
vAzhi thirunAmangaL
English | Tamil