thiru sERai thiru kaNNamangai
thiru kaNNapuram

perumAL mUlavar: bhaktavatsala perumAL, pattharAvi perumAL
utsavar: perumpuRakkadal
thAyAr kaNNamangai nAyaki, abhishEkavalli
Facing East
Posture Standing
thIrththam darshana pushkariNi
vimAnam utpala
prathyaksham dhEvargaL, varuNan
Travel
 • About 40 km from Kumbakonam
 • 6-7 km northwest of Thiruvarur
 • By bus from Thiruvarur or Kudavasal
 • Features
 • Sapthamrutha kshetram - Temple, Vimanam, Mandapam, Forest, Saras, Kshetram, River and City
 • Avatara stalam of Thirukkannamangai Andan, disciple of Nathamunigal
 • Azhvar Mangalashasanam 14 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi karuththinAl vAkkinAl nAnmaRaiyum kANA
  oruththanai nI nenjchE! uNarin - peruththa mugil
  vaNNam angkai kaN kAl vanasam thiruvarangkam
  kaNNamangkai Ur enRu kAN