thiru naRaiyUr thiru sERai
thiru kaNNamangai

perumAL sAranAthan
thAyAr sAranAyaki, panjchalakshmi
Facing East
Posture Standing
thIrththam sAra pushkariNi
vimAnam sAra
prathyaksham kAveri nadhi, mArkkaNdEyan
Travel
 • 24 km from southeast of Kumbakonam
 • Close to the town of Kudavasal
 • Can be reached by Town bus
 • Features
 • Pancha Sara Kshetram - Saranathan, Saranayaki, Sara Pushkarini, Sara Vimanam, Sara Kshetram
 • Brahma is present in the sannidhi
 • In the Thai Bahmotsavam Ther, Perumal appears with 5 thAyArs - Sridevi, Bhudevi, Niladevi, Mahalakshmi and Saranayaki
 • Azhvar Mangalashasanam 13 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi senRu senRu selvam perukkuvAr vAyil thoRum
  ninRu ninRu thUngkum maDa nenjchamE! - inthamizhaik
  kURaikkum sORRukkum kURAdhE pERAgach
  sERaikku nAyagan pER seppu


  Multimedia
 • Images