thiru kaNNamangai thiru kaNNapuram
thiru kaNNangudi

perumAL mUlavar: nIlamEga perumAL
utsavar: saurirAjan
thAyAr kaNNapura nAyaki
Facing East
Posture Standing
thIrththam nithya pushkariNi
vimAnam uthpalAvathaka
prathyaksham kaNva rishi, garudan, daNDaka maharishi, uparisaravaka
Travel
 • 7 km from Nannilam Railay Station
 • By bus from Kudavasal
 • Features
 • Prayoga Chakram, Varada Hastham
 • Krishnaranya Kshetram, Pancha Krishna Kshetram
 • Azhvar Mangalashasanam 128 Pasurams
  Periyazhvar, Andal, Kulasekara Azhvar, Thirumangai Azhvar, Nammazhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi pERu tharinum piRappiRappu nOy mUppu
  vERu tharinum viDEn kaNDAy - ERu nIr
  vaNNa puraththAy! en manam pugundhAy! vaikunthA!
  kaNNapuraththAy! un kazhal


  Kramam
 • Thirukkannapuram Goshti Kramam

 • Stotram
 • Kannapura Nayaki Stotram
 • Sauriraja Bhujangam, Sauriraja Karavalambam, Sauriraja Dashakam, Sauriraja Vimshati