thiru kaNNapuram thiru kaNNangudi
thiru nAgai

perumAL mUlavar: lOkanAthan, shyAmaLa mEni perumAL
utsavar: dAmOdara nArAyaNan
thAyAr lOka nAyaki, aravinda nAyaki
Facing East
Posture Standing
thIrththam shravaNa pushkariNi (nithya pushkariNi)
vimAnam uthpala
sthala vruksham magizha maram (vakulam)
prathyaksham brahmA, gauthamar, uparisaravasu, vasishta, bhrugu, madara rishi, thirumangai AzhvAr
Travel
 • 14 km east of Thiruvarur
 • 3 km from Keevalur railway station
 • Features
 • kAyAmagizh, uRangAppuLi, thERAvazhakku, URAkkiNaRu thirukkaNNangudi
 • Thiruneerani Utsavam
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi kURu pugazhth thannaDikkE kUTTuvanO? innam ennai
  vERupaDa palpiRappil vIzhththuvanO? - thERukilEn
  eNNam kuDiyAy irundhAn ninRAn kiDandhAn
  kaNNangkuDiyAn karuththu