thiru kaNNangudi thiru nAgai
(Nagapattinam)
thiru thanjaimAmaNikkOyil

perumAL mUlavar: nIlamEga perumAL
utsavar: saundaryarAjan
thAyAr saundaryavalli
Facing East
Posture Standing
thIrththam sAra pushkariNi
vimAnam saundarya
prathyaksham nAgarAjan, thirumangai AzhvAr, brahmAdhigaL
Travel
 • 2 km from Nagappattinam railway station
 • By bus from Mayavaram
 • Features
 • Ashtabuja Narasimhar
 • Azhvar Mangalashasanam 10 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi sErndhu unakkuk kuRREval seydhilan en sindhaiyil nI
  ArndhadhaRku Or kaimmARu aRigilEn - pUnthuvarai
  mannA! kaiyAzhi valavA! valampuriyAy!
  thennAgaiyAy! aruLich sey


  Resources
 • Images