thiru viNNagar thiru naRaiyUr
(Nachchiyar Kovil)
thiru sERai

perumAL srInivAsan, thirunaRaiyUr nambi, vAsudEvan
thAyAr vanjchuLavalli
Facing East
Posture Standing
thIrththam maNi mukthA pushkariNi, sangkarshaNa thIrththam, pradyumna thIrththam, anirudhdha thIrththam, sAmba thIrththam
vimAnam shrInivAsa, hEma
prathyaksham mEdhAvi muni, brahmA
Travel
 • 9-10 km from Kumbakonam
 • Town bus services from Kumbakonam, Oppiliappan Kovil
 • Features
 • Perumal married the adopted daughter of mEdhAvi muni in five forms
 • Famous kal garuDa vAhanam
 • thAyAr has prominence in this divyadesam
 • thirunaRaiyUr nambi did pancha samskAram for Thirumangai Azhvar
 • Azhvar Mangalashasanam 110 Pasurams
  Thirumangai Azhvar


  108 Thiruppathi Andhadhi seyya saDaiyOn thisai mugaththOn vAnavar kOn
  aiyam aRuththu innam aRiyArE - thuyya
  maru naRai Ur vaNthuzhAy mAyOn sevvayOn
  thirunaRaiyUr ninRAn seyal


  Resources
 • Images