Thiruppalliyezucchi Vyakhyana Saram

Based on Nanjeeyar and Periyavaccan Pillai's vyakhyanams
By madhurakavi dAsan TCA Venkatesan

Avatharikai English Tamil [PDF]
Pasuram 1 English Tamil [PDF]
Pasuram 2 English Tamil [PDF]
Pasuram 3 English Tamil [PDF]
Pasuram 4 English Tamil [PDF]