Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:

Srivaishnava Books - Vaibhavam

Title Author Script Size Year
Acharya Champu Kousika Kavitarkikasimha Vedanthachariar Swami Telugu 13 MB 1949
Azhvargal Charithram C R Srinivasa Iyengar Swami Tamil 26 MB 1922
Azhvargal Charithram Vai Mu Satakoparamanujachariar Swami Tamil 6 MB -
Bhagavad Ramanujar Kumaravadi Ramanujachariar Swami Tamil 7.7 MB 1973
Divyasuri Charitam (with Hindi Translation) Garuda Vahana Pandita and Pandita Madhavacharya Sanskrit and Hindi 29 MB 1978
Guruparampara Prabhavam (6000padi) Pinbazhagiya Perumal Jeeyar maNi pravALam 70 MB 1927
Guru Parampara Prabhava Saaram P B Annangarachariar Swami Tamil 6.6 MB 1975
Kooraththazhvan Vaibhavam - Tamil 13 MB -
Kooraththazhvan Vaibhavam P B Annangarachariar Swami Tamil 4.8 MB -
Life of Ramanujacharya Alkondavilli Govindacharya Swami English 22.7 MB 1906
Manavala Mamunigal Vaibhavam Sri P.B. Annangarachariar Swami Tamil 9.53 MB -
Manavala Mamunigal Vaibhavamum Sathsampradhaya Sarartha Viseshanglaum P B Annangarachariar Swami Tamil 8 MB 1970
Manavala Mamunigal Vaibhavam Sri Pillailokam Sthalasayanaththuraivar Swami Tamil 1.1 MB -
Parasara Bhatta Dr S Padmanabhan English 24 MB 1995
pUrvAchArya prabhAvam 2 Sri P.B. Annangarachariar Swami Tamil 2.8 MB 1963
Purvacharya Vaibhavam Sri P.B. Annangarachariar Swami Tamil 11.6 MB 1950
Ramanuja Vaibhavam P B Annangarachariar Swami Tamil 3 MB 1950
Sri Ramanuja Bhakta Hastha Bhushanam Tamil 30 MB 1977
Sri Ramanuja Bhushanam Tamil 3.9 MB 1949
Sri Ramanuja Champu Sri Ramanujacharya
The first systematic biography of Swami Ramanuja;
written in Kavya style, around the year 1600.
Sanskrit 38 MB 1942
Sri Ramanuja Vijayam P B Annangarachariar Swami Tamil 9 MB -
Sri Ramanuja Vijayam Part 1 . Tamil 13.9 MB 1978
Sri Ramanuja Vijayam Part 2 . Tamil 2.4 MB 1978
Sri Ramanuja Vijayam Part 3 . Tamil 1.7 MB 1978
Sri Ramanuja Vijayam Part 4 . Tamil 3.3 MB 1978
Sri Varamangaimuni Vaibhavam . Tamil 70.5 MB .
Than Saridhai Surukkam Sri P.B. Annangarachariar Swami Tamil 23.4 MB 1970
Thirukkottiyur Nambi Vaibhavam Puttur Krishnaswami Iyengar Swami Tamil 3.3 MB 2000
Thirumalai Ananthalwan - A Biography Various English 1.9 MB -
Vedanta Desikan Vaibhavam P B Annangarachariar Swami Tamil 7 MB 1962
Yatiraja Vaibhavam
(with meaning in English)
Vaduga Nambi Sanskrit 5.5 MB -
Yatiraja Vaibhavam
(with meaning in Tamil)
Vaduga Nambi Sanskrit 4.3 MB -